TTop

Star Cast

Producers

Kajal Pathak

Director

Arun K. Pathak

Writters

Avinash Pandey & Arun K. Pathak

Screenplay

Avinash Pandey Fatehpuri


Lyrics

Fanindra Rao, Satyendra Mishra, Pawan Sharma

Music Director

Damodar Raao

Singers

Vinod Rathaur, Kalpana, Yash Wadali,
Khushboo jain, Manoj Mishra,
Mamta Raut, Mohan Rathaur & Arun Pathak